A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Aktualności

ZAKOŃCZENIE projektu
Mieszkalnictwo Wspomagane szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie informuje, że zakończyło realizację zadania zleconego PFRON pn "Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w drodze do samodzielności w Mieszkalnictwie Wspomaganym".

Podstawowym celem projektu była kontynuacja 18-letniego okresu rehabilitacji społecznej i usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie, lokatorów Mieszkalnictwa Wspomaganego oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności beneficjentów w kierunku samodzielnego funkcjonowania w otwartym społeczeństwie. W ostatecznym rezultacie projekt służył nowej jakości życia i funkcjonowania ON.

Projekt:
– etap 1 realizowany w okresie 01.04.2017. – 31.03.2018.
- etap 2 realizowany w okresie 01.04.2018. – 31.03.2019.REKRUTACJA
Mieszkalnictwo Wspomagane szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie uprzejmie informuje, że prowadzi rekrutację grupy docelowej do realizacji zadania zleconego PFRON pn. "Mieszkalnictwo Wspomagane szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność".

Zadanie będzie realizowane w okresie 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r. (3 lata).

Podstawowym celem projektu będzie kontynuacja rehabilitacji społecznej i usamodzielniania ON intelektualnie w Mieszkalnictwie Wspomaganym poprzez: zwiększenie samodzielności ON, włączenie społeczne, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, zapewnienie aktywnej integracji, kontynuacja nabywania i podtrzymywania umiejętności: samoobsługi, codziennych sprawności, zachowań społecznych.

Realizacja zadania odbędzie się w czterech obszarach wsparcia:
  1. Nabywanie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.
  2. Nabywanie umiejętności samoobsługowych.
  3. Trening czynności codziennych w mieszkaniu.
  4. Aktywizacja i integracja z zachowaniem potrzeby odpoczynku.
Uczestnikami projektu mogą być podopieczni sieci placówek Koła PSONI w Stargardzie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, świadomi uczestnictwa w projekcie, o określonym kryterium dochodowym oraz osoby, które uzyskały pozytywną opinię Rad Programowych placówek Koła.

Termin zakończenia rekrutacji: 31.03.2019 r.K O N K U R S :
Zaproszenie do składania ofert

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę specjalistycznego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki Środowiskowego Domu Samopomocy.
Minimalne wymagania techniczne zawarte są w poniższym pliku:
Do oferty należy załączyć wzór umowy.
Termin dostawy: najpóźniej do 10.12.2018 r.

Termin i miejsce składania ofert 9.11.2018r. do godziny 15:00 osobiście, na adres e – mail dom.samapomoc@wp.pl lub zk.stargard@psoni.org.pl lub drogą pocztową (liczy się data i godzina doręczenia) na adres:

Polskie Stowarzyszenie
na rzecz osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16
73 – 110 Stargard.

Osoba do kontaktów: Anna Cokan
tel. 607 – 717 – 642 lub 91 577 – 62 – 71.K O N K U R S :
Badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2018 r., z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w drodze do samodzielności w Mieszkalnictwie Wspomaganym" wykonywanego od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r. Audyt zewnętrzny dotyczący projektu obejmuje okres od dnia 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSONI przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie do dnia 31.10.2018 r. Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego i prowadzących działalność gospodarczą w ramach zakładów aktywności zawodowej oraz koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego pod adresem:
https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp


Sprawozdanie PSONI 2017

Sprawozdanie z działalności za 2017 rok Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie.
Bilans 2017 + informacje do bilansu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, bilans 2017 + informacje dodatkowe do bilansu Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie.Walne Zebranie Sprawozdawcze - 17 maja 2018

17 maja 2018 roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie.Zakończenie realizacji zadania zleconego PFRON
PSOUU logo PSOUU logo

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie informuje, że zakończyło realizację 1 etapu zadania zleconego PFRON pn „Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w drodze do samodzielności w Mieszkalnictwie Wspomaganym”.
Konkurs:
badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego obejmujący okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania tewłącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta. Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do 15.11.2017 r. Oferty należy przesłać lub składać do Zarządu Koła PSONI w Stargardzie, pod adresem 73-110 Stargard ul. Generała Władysława Sikorskiego 16.

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSONI przy ul. Generała Sikorskiego 16 w Stargardzie w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PSONI Koło w Stargardzie”. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego pod adresem: www.pozytek.gov.pl/ lub pod adresem http://bopp.pozytek.gov.pl
LODOŁAMACZE 2017

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargradzie - ZAZ Centralna Kuchnia zdobyło II miejsce na etapie regionalnym w kategorii "Zatrudnienie chronione" podczas XII edycji konkursu LODOŁAMACZE. W konkursie oceniano firmy, instytucje i organizacje z województwa łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

LODOŁAMACZE to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie, których celem jest tworzenie odpowiednich warunków pracy dla osób niepełnosprawnych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem tych osób. Kapituła konkursu nagradza pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników. 15 września 2017 r. na gali w Poznaniu stargardzki Zakład Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia"będący placówką PSONI, zatrudniający 67 osób z niepełnosprawnością intelektualną został nagrodzony certyfikatem i pamiątkowym odznaczeniem.


Więcej infomacji oraz zdjęć na stronie: LODOŁAMACZE
Wsparcie osób z niepełnosprawnością

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie w Mieszkalnictwa Wspomaganego realizując zadanie zlecone PFRON pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w drodze do samodzielności w Mieszkalnictwie Wspomaganym” wspiera i pomaga lokatorom mieszkalnictwa w aktywizacji i integracji.

W sierpniu 2017r. zorganizowano dla lokatorów mieszkalnictwa Wspomaganego szereg atrakcyjnych wyjazdowych form spędzania czasu wolnego.


Sprawozdania PSONI za rok 2016


Zebranie Członków PSONI

W dniu 26 maja 2017 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie.Zakończenie realizacji zadania zleconego PFRON
PSOUU logo PSOUU logo

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje, że w dniu 31 marca 2017 r. zakończył realizację zadania zleconego w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach XV konkursu PFRON pn. „Wsparcie Mieszkalnictwa Wspomaganego w rehabilitacji społecznej i usamodzielnianiu oraz integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

Zadanie było realizowane w okresie 0d 01.04.2015 r. do 31.03.2017 r. i objęło swoim działaniem 33 beneficjentów ostatecznych zadania – lokatorów Mieszkalnictwa Wspomaganego.

W ramach projektu były realizowane następujące obszary wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie:
1. Nabywanie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.
2. Trening zachowań społecznych zewnętrzny.
3. Nabywanie umiejętności praktycznego radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

Beneficjentami projektu byli podopieczni Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie.

Grupa docelowa beneficjentów projektu (osób niepełnosprawnych), to 33 lokatorów - podopiecznych Mieszkalnictwa Wspomaganego, w tym 22 mężczyzn i 11 kobiet w przedziale wiekowym od 25 do 62 lat w trzech grupach: 11 niepełnosprawnych pracowników ZAZ, 16 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, 6 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Beneficjenci zadania to główni najemcy mieszkań położonych w Stargardzie przy ul. Przedwiośnie 85, ul. Przedwiośnie 99 oraz przy ul. Broniewskiego 2A. Realizacja projektu pozwoliła na zapewnienie działań wsparcia poprzez rehabilitację społeczną lokatorów mieszkalnictwa, stanowiła zapewnienie pełnej całodobowej opieki i rehabilitacji niepełnosprawnym oraz kontynuację ponad 15-letniego okresu samodzielnego życia osób niepełnosprawnych.

Zakładane rezultaty i wskaźniki wynikające z założeń projektu zostały zrealizowane.

Stargard, 3 kwietnia 2017 r.Rekrutacja grupy docelowej
PSOUU logo PSOUU logo

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie uprzejmie informuje, że prowadzi rekrutację grupy docelowej do realizacji zadania zleconego PFRON pn. "Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w drodze do samodzielności w Mieszkalnictwie Wspomaganym".

Zadanie będzie realizowane w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r. (2 lata).

Uczestnikami projektu mogą być podopieczni sieci placówek Koła PSONI w Stargardzie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, świadomi uczestnictwa w projekcie, o określonym kryterium dochodowym oraz osoby, które uzyskały pozytywną opinię Rad Programowych placówek Koła.

Termin zakończenia rekrutacji: 31.03.2017 r.Zadanie zlecone PFRON

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje w ramach zadania zleconego PFRON projekt pn „Wsparcie Mieszkalnictwa Wspomaganego rehabilitacji społecznej i usamodzielnianiu oraz integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

Podstawowym celem projektu jest kontynuacja 15-letniego okresu rehabilitacji społecznej i usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie, lokatorów Mieszkalnictwa Wspomaganego oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności beneficjentów w kierunku samodzielnego funkcjonowania w otwartym społeczeństwie. W ostatecznym rezultacie ma to służyć nowej jakości życia i funkcjonowania ON.

Projekt realizowany w okresie 01.04.2015. – 31.03.2017.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia ON:
1. Nabywanie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.
2. Trening zachowań społecznych zewnętrzny.
3. Nabywanie umiejętności praktycznego radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

Beneficjentami projektu są podopieczni Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie. Rekrutacja lokatorów – uczestników zadania do Mieszkalnictwa Wspomaganego, tym samym do udziału w projekcie, odbyła się wśród podopiecznych placówek prowadzonych przez Koło. Taki sposób funkcjonowania pozwala na zapewnienie jednolitego i pełnego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Grupa docelowa beneficjentów projektu (osób niepełnosprawnych), to 33 lokatorów - podopiecznych Mieszkalnictwa Wspomaganego, w tym 22 mężczyzn i 11 kobiet w przedziale wiekowym od 25 do 62 lat w trzech grupach: 11 niepełnosprawnych pracowników ZAZ, 16 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, 6 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy).

Beneficjenci zadania są głównymi najemcami mieszkań położonych w Stargardzie przy ul. Przedwiośnie 85, ul. Przedwiośnie 99 oraz przy ul. Broniewskiego 2A. System ten stanowi zapewnienie pełnej całodobowej opieki i rehabilitacji niepełnosprawnym. Wszyscy podopieczni mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Status materialny:
podstawowe źródło dochodu stanowi renta socjalna, w 11 przypadkach lokatorzy są pracownikami ZAZ "Centralna Kuchnia".

Harmonogram realizacji projektu:
1. Nabywanie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego
01.04.2015. – 31.03.2017
2. Trening zachowań społecznych zewnętrzny
01.04.2015. – 31.03.2017
3. Nabywanie umiejętności praktycznego radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych
01.04.2015. – 31.03.2017Archiwum aktualności:
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
OPIS PROJEKTU
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646