A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Archiwum 2011
Archiwum aktualności:
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2010
rok 2009
OPIS PROJEKTU

(17.10.2011 r.)

Badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok

Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2011 r. Oferty należy składać do Komisji Rewizyjnej PSOUU przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie Szczeci?skim do dnia 15.11.2011 r. Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego i prowadzących działalność gospodarczą w ramach zakładów aktywności zawodowej.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty proszę pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego tj. www.pozytek.gov.pl lub http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do


(21.09.2011 r.)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Stargardzie Szczecińskim
ul. Sikorskiego 16

Dotyczy: Przetargu "Na dostawę zestawu obieraczki do warzyw oraz stołu sortowniczego".

- Uczestnicy postępowania wszyscy -

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców Zamawiający - Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia placówka Koła Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim ul. Sikorskiego 16 wyjaśnia:

Pyt. 1. Czy może być obieraczka bez automatycznie otwieranej i zamykanej klapy?

Ad.1. Obieraczka ma być zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.


(15.09.2011 r.)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim

Zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro na dostawę zestawu obieraczki do warzyw oraz stołu sortowniczego dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim.

1. Zamawiający:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim 73 - 110 Stargard Szczeciński ul. Sikorskiego 16.
tel. 91 577 - 60 -58, fax 91 577 - 60 - 58
e-mail: zaz.ck@wp.pl
strona internetowa: www.psouu.stargard.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:
Przemysław Momot, tel: 91 577 - 54 - 47
Mariola Cabanek

2. Rodzaj zamówienia: dostawa.

3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa zestawu obieraczki do warzyw oraz stołu sortowniczego dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim.

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w siedzibie Zamawiającego - pokój administracji oraz na stronie internetowej www.psouu.stargard.pl

6. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

7. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia"- biuro, ul. Broniewskiego 2,73-110 Stargard Szczec., do 23.09.2011 r. do godz. 10:00.

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2011 r. o godzinie 14.30 w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia", Stołówka.

9. Termin związania z ofert? - 40 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

10. Data zamieszczenia ogłoszenia15.09.2011r.
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Wzór Umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Stanisław Kurcab

Ogłoszenie o przetargu - wersja do druku

DO POBRANIA:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wzór Umowy - plik PDF
Wzór Umowy - plik .doc(05.07.2011 r.) złożyła firma PARES II ze Stargardu Szczecińskiego.

Wartość: 36 920,00 zł + 900,00 zł.

INFORMACJA

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim informuje o wynikach wyboru wykonawcy usług w zakresie opracowania graficznego, składu, wydrukowania i kolportażu wydawnictwa dotyczącego beneficjentów projektu "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy". Najkorzystniejszą ofertę
Była to najkorzystniejsza oferta według przyjętych kryteriów.


(17.06.2011 r.)

OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim szuka wykonawcy usług w zakresie opracowania graficznego, składu, wydrukowania i kolportażu wydawnictwa dotyczącego beneficjentów projektu "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy".

Szczegóły ogłoszenia ...


(29.04.2011 r.)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Data 29.04.2011 r.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę ośrodka rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - etap II.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psouu.stargard.pl

1. Przedmiot zamówienia: Budowa ośrodka rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - etap II.

2. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ośrodka rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - etap II.

2.1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
2.2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.3) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

3. Informacje dodatkowe:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego 2, Zakład Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" lub na stronie internetowej: www.psouu.stargard.pl

3.1) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2011r. godzina 10:00, miejsce: PSOUU Koło w Stargardzie Szczecińskim, ul. Sikorskiego 16 , Sekretariat.

3.2) Termin związania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Stanisław Kurcab


Prosimy pobrać:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

oraz załączniki do w/w specyfikacji:

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNO-SANITARNE:
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5
strona 6
strona 7
strona 8

TYNKI I OBLICOWANIA:
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5
strona 6
strona 7
strona 8

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTÓW:
strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
strona 5
strona 6
strona 7


(7.04.2011 r.)

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Bilans na dzień 31.12.2010 roku.
Informacja dodatkowa do bilansu za 2010 rok.
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2010 rok.
Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2010 rok.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Zarząd stowarzyszenia.
Komisja rewizyjna.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE W DNIU 18.05.2023R.


Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
Program wyrównywania różnic między regionami III- obszar F
Konkurs na wyłonienie podmiotu
Zapytanie ofertowe
Bilans i sprawozdanie za 2021r.


Konkurs 1/2021, pn.: Sięgamy po sukces


Program wyrównywania
różnic między regionami
III - obszar F


Konkurs: 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych


KONKURS
badanie sprawozdania
finansowego za 2021


Ostatnie pożegnanie
Pana Henryka Puchały


W drodze do integracji
i pracy

harmonogram szkoleń - sierpień 2021


Sprawozdanie finansowe
za rok 2020


Mieszkalnictwo wspomagane
szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność


Bezpieczne WTZ
i rehabilitacja społeczno-zawodowa
osób z niepełnosprawnościami


Konkurs
badanie sprawozdania finansowego


P R O J E K T
Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie
Utrzymanie czystości terenów miejskich


Zapytanie ofertowe
Wymiana nawierzchni zewnętrznego ciągu komunikacyjnego na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Stargardzie


Komunikat

P R O J E K T
Nowe umiejętności
nowe możliwości
OPIS PROJEKTU:

Zadanie 2
Usługi rehabilitacji społecznej


Zadanie 3
Usługi szkoleniowe przygotowujące do wejsścia na rynek pracy


Zadanie 4
Usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych


Zadanie 5
Szkolenia zwiększające umiejetności społeczne osób niepełnosprawnych


Zadanie 6
Szkolenia zwiększające umiejetności zawodowe osób niepełnosprawnych


Zadanie 7
Doradztwo zawodowe dla pracujących osób niepełnosprawnych


Zadanie 8
Wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych
STATUT
Koła PSONI w Stargardzie
PSOUU logo


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646