A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Aktualności
Zadanie 3:
Usługi szkoleniowe przygotowujące
do wejścia na rynek pracy.

Dwa szkolenia obejmujące przygotowanie do wejścia na rynek pracy dla grup 10 osobowych (niepracujących on). Szkolenie będzie trwało 20 godzin i będzie obejmowało zagadnienia: prawa i obowiązki pracownika, czym jest praca, dlaczego warto pracować, co to jest zakład pracy itp. Szkolenie będzie realizowane na terenie Koła. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe. Szkolenie będzie prowadzone przez doradcę zawodowego.
Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewniony dojazd na szkolenie z miejsca zamieszkania oraz materiały szkoleniowe i poczęstunek.OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców do realizacji usług na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Rozwój usług na rzecz osób niepełnosprawnych" realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania podstawowe:
 • korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • kandydat nie może być karany za przestępstwa umyślne;
 • wykształcenie kierunkowe pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika;
 • doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie;
 • znajomość zagadnień związanych z terapią zajęciową lub rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;

Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zasad funkcjonowania: zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, mieszkalnictwa chronionego;
 • doświadczenie w pracy w trzecim sektorze;

Zakres realizowanych usług:
 • opracowanie programu i zakresu zajęć na cały okres realizacji projektu z przedstawionymi założeniami i spodziewanymi rezultatami działań;
 • prowadzenie szkoleń przy wsparciu doradcy zawodowego w zakresie zwiększania umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych niepracujących przygotowujących do wejścia na rynek pracy;
 • sprawozdania z realizacji szkoleń;
 • termin realizacji przedsięwzięcia 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.
 • szkolenie stacjonarne 20 godz. dla grup 10-osobowych.

Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV);
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie kierunkowe pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika;
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie itp.);
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;

Życiorys powinien być opatrzony klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)."

Oferta cenowa za godzinę zajęć uwzględniająca przedstawione wymagania powinna zostać złożona w terminie: 30 października 2008 r. do godz. 10:00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie Szczecińskim w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta na realizację zadania nr 3 PO KL".

Szczegółowych informacji udziela pan Przemysław Momot, tel: 91 577 54 47

Ogłoszenie - zadanie 3 - w wersji do drukuPORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE W DNIU 18.05.2023R.


Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
Program wyrównywania różnic między regionami III- obszar F
Konkurs na wyłonienie podmiotu
Zapytanie ofertowe
Bilans i sprawozdanie za 2021r.


Konkurs 1/2021, pn.: Sięgamy po sukces


Program wyrównywania
różnic między regionami
III - obszar F


Konkurs: 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych


KONKURS
badanie sprawozdania
finansowego za 2021


Ostatnie pożegnanie
Pana Henryka Puchały


W drodze do integracji
i pracy

harmonogram szkoleń - sierpień 2021


Sprawozdanie finansowe
za rok 2020


Mieszkalnictwo wspomagane
szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność


Bezpieczne WTZ
i rehabilitacja społeczno-zawodowa
osób z niepełnosprawnościami


Konkurs
badanie sprawozdania finansowego


P R O J E K T
Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie
Utrzymanie czystości terenów miejskich


Zapytanie ofertowe
Wymiana nawierzchni zewnętrznego ciągu komunikacyjnego na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Stargardzie


Komunikat

P R O J E K T
Nowe umiejętności
nowe możliwości
OPIS PROJEKTU:

Zadanie 2
Usługi rehabilitacji społecznej


Zadanie 3
Usługi szkoleniowe przygotowujące do wejsścia na rynek pracy


Zadanie 4
Usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych


Zadanie 5
Szkolenia zwiększające umiejetności społeczne osób niepełnosprawnych


Zadanie 6
Szkolenia zwiększające umiejetności zawodowe osób niepełnosprawnych


Zadanie 7
Doradztwo zawodowe dla pracujących osób niepełnosprawnych


Zadanie 8
Wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych
STATUT
Koła PSONI w Stargardzie
PSOUU logo


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646