A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Aktualności
Zadanie 8:
Wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych.
Zadanie obejmuje organizację 50 zajęć grupowych dla grup 8 osobowych, obejmujących wyjścia na basen, siłownię itp. Organizacją zajęć zajmie się opiekun. Działanie skierowane do osób niepełnosprawnych pracujących.OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców do realizacji usług na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Rozwój usług na rzecz osób niepełnosprawnych" realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania podstawowe:
 • korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • kandydat nie może być karany za przestępstwa umyślne;
 • wykształcenie kierunkowe pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika lub uprawnienia do pracy z osobami niepełnosprawnymi, uprawnienia do prowadzenia zajęć ruchowych;
 • znajomość zagadnień związanych z terapią zajęciową lub rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;

Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków publicznych;
 • doświadczenie w pracy w trzecim sektorze;
 • znajomość zasad funkcjonowania: zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, mieszkalnictwa chronionego;
 • doświadczenie w organizacji sportu, turystyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

Zakres realizowanych usług:
 • opracowanie programu i zakresu zajęć na cały okres realizacji projektu z przedstawionymi założeniami i spodziewanymi rezultatami działań;
 • organizacja i prowadzenie zajęć grupowych (wyjść na basen, siłownię itp.);
 • sprawozdania miesięczne z realizacji (ilość godzin, ilość osób, zakres merytoryczny realizacji, ewaluacja wewnętrzna realizowanych działań,);
 • termin realizacji przedsięwzięcia 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.
 • zadanie obejmuje organizację 50 zajęć grupowych dla grup 8 osobowych;
 • zajęcia realizowane w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV);
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie kierunkowe pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika;
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie itp.);
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;

Życiorys powinien być opatrzony klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)."

Oferta cenowa za godzinę zajęć uwzględniająca przedstawione wymagania powinna zostać złożona w terminie: 30 października 2008 r. do godz. 10:00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie Szczecińskim w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta na realizację zadania nr 8 PO KL".

Szczegółowych informacji udziela pan Przemysław Momot, tel: 91 577 54 47

Ogłoszenie - zadanie 8 - w wersji do druku
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646