A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Aktualności

Opis projektu.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim realizuje projekt "Rozwój usług społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych" w ramach działania 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców usług trenerskich mających na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub utrzymania się w dotychczasowym zatrudnieniu.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

Zadanie 2:
Usługi rehabilitacji społecznej.
Działanie obejmuje organizację 400 godzin usług w zakresie rozwoju umiejętności osobistych. Działania będą zawierały wykłady i warsztaty w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, w szczególności: higiena osobista, sprzątanie, robienie zakupów, trening ekonomiczny, pranie, itp. Zadanie będzie realizowane na rzecz 20 on. i będą realizowane przez min 4 opiekunów. Szkolenia będą realizowane na zasobach Koła. Uczestnikom projektu zostaną zapewnione materiały niezbędne do prowadzenia zajęć ( środki czystości, zeszyty, długopisy, środki finansowe na zakupy żywności itp.).

Szczegóły ogłoszenia o naborze wykonawców zadania 2.


Zadanie 3:
Usługi szkoleniowe przygotowujące
do wejścia na rynek pracy.

Dwa szkolenia obejmujące przygotowanie do wejścia na rynek pracy dla grup 10 osobowych (niepracujących on). Szkolenie będzie trwało 20 godzin i będzie obejmowało zagadnienia: prawa i obowiązki pracownika, czym jest praca, dlaczego warto pracować, co to jest zakład pracy itp. Szkolenie będzie realizowane na terenie Koła. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe. Szkolenie będzie prowadzone przez doradcę zawodowego.
Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewniony dojazd na szkolenie z miejsca zamieszkania oraz materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Szczegóły ogłoszenia o naborze wykonawców zadania 3.


Zadanie 4:
Usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie obejmuje organizację 250 godzin doradczych indywidualnych lub grupowych (grupy od 1 do 5 osób) w zakresie pomocy psychologicznej. 120 godzin doradztwa BHP. 150 godzin psychiatra. 60 godzin z prawa pracy. Działania obejmą 53 osób niepełnosprawnych.

Szczegóły ogłoszenia o naborze wykonawców zadania 4.


Zadanie 5:
Szkolenia zwiększające umiejętności społeczne
osób niepełnosprawnych

Zadanie obejmuje organizację dwóch trzydniowych szkoleń dla grup 20-osobowych osób niepełnosprawnych. Szkolenie będzie trwało 18 godzin. Na szkoleniach będą poruszane następujące zagadnienia: świadome uczestnictwo w życiu społecznym, planowanie czasu wolnego - co to jest czas wolny., kształtowanie właściwych postaw społecznych. Szkolnie wyjazdowe. Uczestnikom zapewniamy wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe, dojazd i ubezpieczenie.

Szczegóły ogłoszenia o naborze wykonawców zadania 5.


Zadanie 6:
Szkolenia zwiększające umiejętności zawodowe
osób niepełnosprawnych

Zadanie obejmuje organizację dwóch trzydniowych (18 godzin każde) szkoleń dla grup 20 osobowych on, na których będą poruszane następujące zagadnienia: umiejętności społeczne niezbędne w pracy zawodowej(samokontrola i samoocena. wytrwałość w doprowadzaniu pracy do końca, odpowiedzialność i obowiązkowość w pracy,), zaradność życiowa itp. Planowane szkolenia to szkolenia wyjazdowe, na których zapewniamy uczestnikom nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie i dojazd na miejsce szkolenia.

Szczegóły ogłoszenia o naborze wykonawców zadania 6.


Zadanie 7:
Doradztwo zawodowe dla pracujących
osób niepełnosprawnych

Zadanie obejmuje przeprowadzenie 250 godzin doradczych indywidualnych dla osób niepełnosprawnych przygotowywanych do wejścia na rynek pracy. Liczba godzin doradczych i zakres doradztwa będzie wynikał z indywidualnego programu rehabilitacji i terapii. Doradztwo indywidualne będzie realizowane w siedzibie Koła lub w miejscu zamieszkania beneficjenta, w zależności od indywidualnych potrzeb. Usługi doradztwa zawodowego dostosowane do indywidualnych możliwości niepełnosprawnego intelektualnie pracownika pod kątem utrzymania zatrudnienia. Nauka aktywnych form poszukiwania pracy. Autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegóły ogłoszenia o naborze wykonawców zadania 7.


Zadanie 8:
Wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych.
Zadanie obejmuje organizację 50 zajęć grupowych dla grup 8 osobowych, obejmujących wyjścia na basen, siłownię itp. Organizacją zajęć zajmie się opiekun. Działanie skierowane do osób niepełnosprawnych pracujących.

Szczegóły ogłoszenia o naborze wykonawców zadania 8.


Zadanie 9:
Rehabilitacja zdrowotna
osób niepełnosprawnych pracujących w ZAZ.

Działanie obejmuje organizację 5 dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie pracujących w ZAZ. Celem turnusu jest poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych, która pozwoli na prawidłowe wykonywanie pracy.

Zadanie 10:
Zarządzanie projektem.
Zadanie obejmuje działania związane z koordynacją projektem. Organizacją merytoryczną i administracyjną działań. Zatrudniony zostanie koordynator projektu, którego zadaniem będzie nadzór merytoryczny i administracyjny nad projektem. Zostanie zatrudniony pracownik techniczny - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wnioskodawca posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów ze środków publicznych oraz działań na rzecz on (pierwszy w Polsce ZAZ i mieszkalnictwo chronione). Zadaniem pracownika technicznego będzie pomoc koordynatorowi przy przygotowywaniu dokumentów oraz prowadzenie biura projektu. Zostanie zatrudniony pracownik ds. ewaluacji i promocji projektu, którego zadaniem będzie bieżące monitorowanie i promocja. Zostanie zatrudniona księgowa projektu na umowę zlecenie.

Zadanie 11:
Promocja projektu.
Zostanie przygotowania kampania promocyjna projektu obejmująca ulotki, plakaty, ogłoszenia prasowe i telewizyjne, stronę www. Na budynkach Koła zostanie umieszczona tablica informacyjna. Zakupiony zostanie Bader, który będzie wykorzystywany na szkoleniach i warsztatach. Wszystkie dokumenty, materiały powstałe w ramach projektu będą zawierały informację o współfinansowaniu, logo EFS, UE i WUP oraz inne elementy wynikające z wytycznych ds. promocji i Rozporządzenia 1159/200 KE.

Zadanie 12:
Konferencje promocyjne.
Organizacja dwóch konferencji otwierającej kończącej projekt. Konferencja na 100 osób pracowników instytucji zajmujących się pomocą społeczną. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Zadanie 13:
Szkolenia dla pracowników.
Działanie dotyczy organizacji 4 szkoleń (16 godzin każde) dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi. Szkolenia będą prowadzone przez dwóch trenerów. W szkoleniach uczestniczyć będzie łącznie 20 osób. Zapewniamy nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników. Szkolenia w całości zlecone podwykonawcy. Temat szkolenia kształtowanie relacji pracownik podopieczny w celu uzyskania jak największej autonomii działania podopiecznego.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE W DNIU 18.05.2023R.


Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
Program wyrównywania różnic między regionami III- obszar F
Konkurs na wyłonienie podmiotu
Zapytanie ofertowe
Bilans i sprawozdanie za 2021r.


Konkurs 1/2021, pn.: Sięgamy po sukces


Program wyrównywania
różnic między regionami
III - obszar F


Konkurs: 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych


KONKURS
badanie sprawozdania
finansowego za 2021


Ostatnie pożegnanie
Pana Henryka Puchały


W drodze do integracji
i pracy

harmonogram szkoleń - sierpień 2021


Sprawozdanie finansowe
za rok 2020


Mieszkalnictwo wspomagane
szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność


Bezpieczne WTZ
i rehabilitacja społeczno-zawodowa
osób z niepełnosprawnościami


Konkurs
badanie sprawozdania finansowego


P R O J E K T
Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie
Utrzymanie czystości terenów miejskich


Zapytanie ofertowe
Wymiana nawierzchni zewnętrznego ciągu komunikacyjnego na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Stargardzie


Komunikat

P R O J E K T
Nowe umiejętności
nowe możliwości
OPIS PROJEKTU:

Zadanie 2
Usługi rehabilitacji społecznej


Zadanie 3
Usługi szkoleniowe przygotowujące do wejsścia na rynek pracy


Zadanie 4
Usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych


Zadanie 5
Szkolenia zwiększające umiejetności społeczne osób niepełnosprawnych


Zadanie 6
Szkolenia zwiększające umiejetności zawodowe osób niepełnosprawnych


Zadanie 7
Doradztwo zawodowe dla pracujących osób niepełnosprawnych


Zadanie 8
Wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych
STATUT
Koła PSONI w Stargardzie
PSOUU logo


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646