A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Środowiskowy Dom Pomocy
Srodowiskowy Dom Samopomocy


Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Brzozowa nr 26
73-110 Stargard
tel. 91 577 62 71
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie.

ŚDS powstał 15 grudnia 1998 roku. We wszystkich zakresach objętych Statutem Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także uchwały jego organów. Obszar działania Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje miasto Stargard. Dom przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Podstawą przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką typu B dla:
 1. osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
 2. osób z niepełnosprawnością intelektualną, niestanowiących swoim zachowaniem zagrożenia dla życia i zdrowia swojego, bądź innych osób, przestrzegających podstawowych zasad współżycia społecznego.

Dom jest przeznaczony dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną od 16 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Stargardu, wymagających wsparcia, częściowej opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. W Domu mogą przebywać osoby o przewlekłym przebiegu choroby, które nie wymagają stałego leczenia szpitalnego.

W Środowiskowym Domu Samopomocy jeden terapeuta prowadzi zajęcia terapeutyczne i sprawuje opiekę nad grupą pięciu osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zajęcia w placówce prowadzone są zgodnie z opracowanym harmonogramem, z indywidualnym doborem form i rodzajem terapii dla każdego uczestnika. Wszystkie podejmowane działania służą korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych, wzmacnianiu i usprawnianiu zaburzonych sfer psychicznych i fizycznych.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy ze względu na swoją niepełnosprawność objęci są profesjonalnym postępowaniem rehabilitacyjnym, mającym na celu osiągnięcie jak najpełniejszej samodzielności życiowej, poprawę jakości życia i funkcjonowania oraz powstrzymanie postępującej regresji.


Cele i zadania ŚDS.
Celem głównym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest usamodzielnianie, aktywizacja oraz integracja społeczna poprzez świadczenie uczestnikom usług w zakresie wsparcia terapeutycznego. Cele realizowane są poprzez następujące formy działalności:
 1. Terapia ruchowa.
 2. Terapia zajęciowa.
 3. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
 4. Trening funkcjonowania w codziennym życiu.
 5. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego.
 6. Stymulacja wielozmysłowa.
 7. Rehabilitacja społeczna.
 8. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych.
 9. Poradnictwo psychologiczne.

Pracownie:
 • rękodzieła artystycznego:

 • zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, jak malowanie, rysowanie, wydzieranie, modelowanie itp., zdobnictwo, wyszywanie i szycie prostych form krawieckich, zajęcia manualne z wykorzystaniem różnych technik, przygotowywanie dekoracji z okazji świat i innych uroczystości, wyrób kartek okolicznościowych, wykonywanie prac na kiermasz z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia i obchodów Dni Stargardu.

 • komputerowa i małej poligrafii:

 • nauka pisania w edytorze Word, nauka skanowania i drukowania dokumentów (obrazów), nauka korzystania z internetu, praca w programie Power Point. nauka obsługi kopiarki, laminarki, bindownicy, nauka składania kopert.

 • prac w drewnie i wiklinie:

 • nauka sortowania wikliny, nauka najprostszych technik wikliniarskich, nauka wbijania gwoździ, szlifowanie, sklejanie elementów drewnianych, prace z wykorzystaniem wypalarki.

 • ceramiczna:

 • nauka wykonywania wyrobów ceramicznych techniką z wałków, kuleczek, plastrów na formach pomocniczych, nauka wykonywania małych form przestrzennych, nauka wałkowania i praca z szablonem, nauka szkliwienia wyrobów biskwitowych, nauka wykonywania wyrobów ceramicznych z gliny lejnej z wykorzystaniem odlewów gipsowych.

 • gospodarstwa domowego:

 • nauka podstawowych czynności: nakrywanie do stołu, układanie sztućców, nauka przygotowania prostych produktów do obróbki kulinarnej,

  – mycie, krojenie, obieranie, nabycie umiejętności przygotowania prostych potraw, nauka przygotowania napojów: soki, herbata, kawa, nauka obsługi sprzętu gospodarstwa domowego, sprzątanie po posiłkach, nauka sprzątania i prasowania.

 • społeczno – kulturalna:

 • rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, nauka organizacji spotkań kulturalnych, towarzyskich, nauka śpiewania piosenek, kolęd, słuchanie muzyki, rozróżnianie dźwięków (np. odgłosy przyrody, odgłosy sprzętów codziennego użytku, dźwięki poszczególnych instrumentów), zajęcia muzyczno – rytmiczne, nauka układów tanecznych, przygotowanie wokalne i sceniczne podopiecznych ŚDS do prezentacji, przeglądów i festiwali skierowanych do społeczności osób niepełnosprawnych i sprawnych.

 • rozwijania zainteresowań

 • zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik jak malowanie, rysowanie, wydzieranie, modelowanie itp., zdobnictwo, słuchanie muzyki, nauka wykonywania wyrobów ceramicznych z masy solnej, masy papierowej, techniką z wałków, kuleczek, plastrów na formach pomocniczych, nauka korzystania z Internetu, nauka pisania i czytania w edytorze Word, nauka skanowania i drukowania dokumentów (obrazów), nauka rozpoznawania obrazków, szablonów, zajęcia manualne z wykorzystaniem różnych technik.

 • rehabilitacji ruchowej:

 • zajęcia ogólno usprawniające, zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, zajęcia metodą Knill’a, masaż relaksujący, zajęcia na pływalni, nauka i doskonalenie prostych gier zespołowych, gry i zabawy ruchowe, prowadzenie zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym. terapia ruchowa w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja, udział w wycieczkach, zawodach i imprezach integracyjnych, organizowanie i udział w zawodach sportowych, rozwijanie kondycji sprawności psychofizycznej, zabawy z chustą Klanza, uaktywnienie narządu ruchu, układu krążenia i oddechowego poprzez ćwiczenia indywidualne oraz w grupie, doskonalenie cech motorycznych: szybkość, zwinność, wytrzymałość, doskonalenie naturalnych czynności ruchowych, inspirowanie do aktywności fizycznej poza terenem ośrodka.

 • terapia sensoryczna

 • odbywa się w sali doświadczania świata – stymulacja wielozmysłowa – oddziałująca różnymi bodźcami na wszystkie zmysły, umożliwiła zmniejszenie stresu, napięcia, agresji, likwidację zachowań autodestrukcyjnych, wydłużenie czasu koncentracji uwagi, dała poczucie bezpieczeństwa i relaksacji. Polegała na ćwiczeniach relaksacyjnych, rozładowaniu napięć psychicznych, pobudzaniu wszystkich zmysłów z wykorzystaniem odpowiednich bodźców.

Kluby zainteresowań
              jako forma spędzania czasu wolnego:
 • Rekreacyjno - sportowy
 • Klub zajęć tematycznych
 • Kosmetyczno-higieniczny
 • Muzyczno-ruchowy
 • Zajęcia integracyjne
 • Rehabilitacja społeczna

ZAJĘCIA DODATKOWE
              świetlica socjoterapeutyczna

Świetlica socjoterapeutyczna działa dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, uczestników ŚDS przez 12 godzin miesięcznie przez 6 – m-cy w roku. Zajęcia są prowadzone zgodnie z programem socjoterapeutycznym USTALONYM NA DANY ROK.

PLAN PRACY ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, funkcjonuje co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 7 godzin dziennie pracownicy pracują bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

         7:00 – 9:00 przywóz uczestników (wg ustalonego planu),

         7:00 – 8:30 trening umiejętności praktycznych, ludoterapia – terapia za pomocą gier i zabaw,

         8:00 – 8:30 Śniadanie – I, II, III przywóz,

         8:30 – 9:00 Śniadanie – IV, V przywóz,

         9:00 – 10:45 Terapia zajęciowa w pracowniach,

         10:45 - 11:00 zajęcia samoobsługowe, trening kulinarny,

         13:00 – 13:30 Obiad – trening kulinarny,

         13:30 – 16:00 zajęcia popołudniowe – kluby zainteresowań, trening spędzania czasu wolnego,

         14:00 – 16:00 Odwóz uczestników (wg ustalonego planu).

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646