A A+ A++
logotypy


P R O J E K T
Nowe umiejętności – nowe możliwości


Projekt pt. "Nowe umiejętności – nowe możliwości" realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie dzięki dofinansowaniu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 RPZP.07.01.00:
Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej,społecznej, zawodowej.
P R O J E K T
Nowe umiejętności – nowe możliwości


Projekt pt. "Nowe umiejętności – nowe możliwości" realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie dzięki dofinansowaniu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 RPZP.07.01.00:
Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej,społecznej, zawodowej.
Nowe umiejętności – nowe możliwości

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez rozszerzenie oferty wsparcia w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stargardzie w terminie 1.09.2018 do 31.12. 2019 r.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zostaną objęte działaniami aktywnej integracji w ramach zajęć projektowych prowadzącymi do aktywności społecznej i zawodowej. W ramach struktury PSONI w ramach ŚDS, WTZ i ZAZ zostaną zrealizowane szkolenia dla zdobycia nowych umiejętności wobec nowych kierunków aktywności ŚDS - sublimacji, WTZ - ceramiki oraz nowego kierunku działalności ZAZ "Centrala Kuchnia" - palarni ziarna kawy i innych bakalii. Pośrednimi odbiorcami działań projektowych będzie otoczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaplanowane rezultaty projektu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-20. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 34%. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 12%. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 38. Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ilości 40 osób.

Pośrednimi odbiorcami będzie otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w ilości 60 osób. 50 % grupy docelowej stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. W przeważającej części przyczyną niepełnosprawności tych osób jest niepełnosprawność intelektualna i brak samodzielności.

Wartość projektu: 1.016.650,00 zł. Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 965.050,00 zł.


PROPONUJEMY UCZESTNIKOM / UCZESTNICZKOM PROJEKTU NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA


1. PRZYGOTOWANIE DO ZMIANY:
Identyfikacja potrzeb i wsparcie potencjału osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie zdrowego trybu życia oraz poradnictwo dla rodzin.

Każdy uczestnik i uczestniczka projektu poddani zostaną diagnozie w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Będą to: analiza zainteresowań, badanie preferencji i predyspozycji zawodowych, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.
W ramach wsparcia zapewniamy rodzicom/opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną możliwość skorzystania z porad eksperckich w zakresie: prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo socjalne, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych , korzystanie z instrumentów rynku pracy oraz z ekspertami w zakresie spraw finansowych- co wzmocni ich postawę w kierunku motywowania do zmiany w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Zgodnie z diagnozą cykl wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną rozpoczną zajęcia w zakresie zasad zdrowego życia, co jest sprawą istotną, szczególnie w zakresie higieny własnej i higieny pracy i w kształtowaniu odpowiednich postaw pracownika. Zajęcia będą odbywały się w formie grupowej oraz indywidualnie. Spotkania diagnostyczne oraz zajęcia z zakresu zdrowego życia będą prowadzone poza czasem rehabilitacji w placówkach PSONI w Stargardzie.

2. WSPARCIE POTENCJAŁU i MOTYWACJI:
poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, zajęcia z kompetencji społecznych oraz elementy integracji społecznej.

W ramach zadania przewidziano:
1) INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: analiza własnych mocnych i słabych stron, umiejętności oraz praktyczne ich wykorzystanie w środowisku pracy, szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia, itp.

2) ZAJĘCIA GRUPOWE Z KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: Tematyka tych zajęć koncentrować się przede wszystkim na: skutecznej komunikacji interpersonalnej, asertywnej postawie, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, planowaniu i organizacji własnego czasu, wzbudzaniu motywacji do wysiłku, kształtowaniu umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, jak również zwracania się o pomoc, itp.

3) DORADZTWO ZAWODOWE: warsztaty grupowe z aktywnego poruszania się po rynku pracy prowadzone przez doradcę zawodowego. Program warsztatów obejmować będzie: informację o zawodach i czynnościach do wykonania na stanowisku pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy oraz sposoby aplikowania o nią (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja).

4) SPOTKANIA KONSULTACYJNE dla RODZIN:
W celu wsparcia rodzin osóbz niepełnosprawnością intelektualną zaplanowane zostały indywidualne konsultacje z rodzicami:
 • komunikacja wrodzinie, komunikacja werbalna, niewerbalna i parawerbalna, aktywne słuchanie;
 • jak słuchać i usłyszeć;
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem, lęk i agresja, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych; wzmocnienia pozytywne i ich zastosowanie w systemie motywacyjnym dla ONI;
 • zachowania asertywne, czyli jak mówić NIE;
 • seksualność osób niepełnosprawnych;
 • autonomia osób niepełnosprawnych – samodzielność Twojego dziecka;
 • postawy rodzicielskie;
 • inteligencja emocjonalna;
 • techniki wywierania wpływu;
 • pozytywne myślenie na co dzień, techniki relaksacyjne;
 • system kar i nagród, czyli konsekwencja w działaniu;
 • jak radzić sobie z syndromem wypalenia;
 • osoby niepełnosprawne w środowisku pracy; wsparcie rodziny w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne;
 • uprawnienia pracowników z niepełnosprawnością intelektualną.

Dla wzmocnienia potencjału osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin zostaną zrealizowane

5) FORMY AKTYWNEJ INTEGRACJI: wyjścia do kina, teatru, wycieczki oraz pikniki.

3. ZDOBYWAMY NOWE UMIEJĘTNOŚCI
Szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dedykowane poznaniu nowych czynności pracy przy sublimacji, ceramice i przy palarni kawy i bakalii. W zakresie rehabilitacji zawodowej kształtowane będą między innymi: umiejętności organizacji pracy, planowania pracy, kontroli i oceny wykonanych zadań, w zakresie rehabilitacji społecznej: rozwijanie cech dobrego pracownika, stosowanie się do norm i zasad współpracy w grupie, przestrzeganie zasad bhp i higieny. Celem szkoleń jest kształtowanie takich cech psychomotorycznych, które pozwolą ONI nie tylko podjąć / utrzymać się w zatrudnieniu w ZAZ ale i podjąć próby poszukiwania pracy poza ZAZ. Tematyka obejmować będzie podstawowe aspekty dojrzałości społecznej i zawodowej niezbędne w pracy, główne aspekty funkcjonowania pracownika w miejscu pracy, znajomość materiałów i produktów niezbędnych w produkcji, zasady przechowywania produktów/materiałów wykorzystywanych do produkcji, umiejętność oceny przydatności surowców, znajomość maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji, sposoby pozyskiwania materiałów do produkcji, znajomość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji, znajomość przeznaczenia poszczególnych urządzeń; znajomość obsługi urządzeń. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną przeszkoleni z zakresu BHP. Cykl szkoleniowo-edukacyjny dostosowany będzie do specyfiki i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, służący zdobyciu nowych umiejętności .Wszystkie zajęcia będą prowadzone poza czasem rehabilitacji w placówkach Koła PSONI. Udział osób z niepełnosprawnością intelektualną w projekcie wspierać będą asystenci osoby niepełnosprawnej.

 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646