A A+ A++
logotypy


P R O J E K T
Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie


Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie realizuje projekt: Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie: „Utrzymanie czystości terenów miejskich” dzięki dofinansowaniu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII: Włączenie społeczne,
Działanie RPZP.07.02.00:
Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej
oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.
Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie
Utrzymanie czystości terenów miejskich

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie realizuje projekt: Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie: "Utrzymanie czystości terenów miejskich" dzięki dofinansowaniu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie RPZP.07.02.00: Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Celem głównym projektu jest wzrost ilości miejsc aktywności społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez stworzenie nowego działu w ZAZ w Stargardzie w terminie: 01.12.2019 do 30.09.2020 r.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zostaną objęte działaniami aktywnej integracji w ramach zajęć projektowych prowadzącymi do aktywności społecznej i zawodowej. W ramach realizacji projektu zrealizowane będą szkolenia w celu zdobycia nowych umiejętności do pracy w nowym dziale ZAZ "Centrala Kuchnia” – „Utrzymanie czystości terenów zielonych”. Pośrednimi odbiorcami działań projektowych będzie otoczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaplanowane rezultaty projektu to: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 5 osób, liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 17 osób. Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ilości 18 osób. W przeważającej części przyczyną niepełnosprawności tych osób jest niepełnosprawność intelektualna i brak samodzielności.

Pośrednimi odbiorcami będzie otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w ilości 18 osób.

Wartość projektu: 786.932,50 zł. Kwota dofinansowana: 744.512,50 zł.

Każdy uczestnik i uczestniczka projektu poddani zostaną diagnozie w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Będą to: analiza zainteresowań, badanie preferencji i predyspozycji zawodowych z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

W ramach wsparcia zapewniamy - rodzicom / opiekunom / otoczeniu - osób z niepełnosprawnością intelektualną możliwość skorzystania z porad eksperckich w zakresie: prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo socjalne, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych, korzystanie z instrumentów rynku pracy oraz z ekspertami w zakresie spraw finansowych - co wzmocni ich postawę w kierunku motywowania do zmiany w zakresie aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zgodnie z diagnozą cykl wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną rozpoczną zajęcia w zakresie zasad zdrowego życia, co jest sprawą istotną, szczególnie w zakresie higieny własnej i higieny pracy i w kształtowaniu odpowiednich postaw pracownika. Zajęcia będą odbywały się w formie grupowej oraz indywidualnie. Spotkania diagnostyczne oraz zajęcia z zakresu zdrowego życia będą prowadzone poza czasem rehabilitacji w placówkach PSONI w Stargardzie.


PROPONUJEMY UCZESTNIKOM / UCZESTNICZKOM PROJEKTU NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA


1. INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:
analiza własnych mocnych i słabych stron, umiejętności oraz praktyczne ich wykorzystanie w środowisku pracy, szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia.


2. ZAJĘCIA GRUPOWE Z KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH.
Tematyka tych zajęć koncentrować się przede wszystkim na: skutecznej komunikacji interpersonalnej, asertywnej postawie, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, planowaniu i organizacji własnego czasu, wzbudzaniu motywacji do wysiłku, kształtowaniu umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, jak również zwracania się o pomoc, itp.


3. DORADZTWO ZAWODOWE:
(warsztaty grupowe) z aktywnego poruszania się po rynku pracy. Program warsztatów obejmować będzie: informację o zawodach i czynnościach do wykonania na stanowisku pracy (w przypadku osób ONI mniej mówimy o całym zawodzie, raczej koncentrujemy się na pomocniczych, prostych czynnościach, które są jednak niezbędne i są wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy); metody aktywnego poszukiwania pracy oraz sposoby aplikowania o nią (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja).


4. Spotkania KONSULTACYJNE dla RODZIN.
W celu wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną zaplanowane zostały indywidualne konsultacje z rodzicami: komunikacja w rodzinie, komunikacja werbalna, niewerbalna i pozawerbalna, aktywne słuchanie; jak słuchać i usłyszeć; radzenie sobie w trudnych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem, lęk i agresja, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych; wzmocnienia pozytywne i ich zastosowanie w systemie motywacyjnym dla ONI; zachowania asertywne, czyli jak mówić NIE; seksualność osób niepełnosprawnych; autonomia osób niepełnosprawnych – samodzielność Twojego dziecka; postawy rodzicielskie; inteligencja emocjonalna; techniki wywierania wpływu; pozytywne myślenie na co dzień, techniki relaksacyjne; system kar i nagród, czyli konsekwencja w działaniu; jak radzić sobie z syndromem wypalenia; osoby niepełnosprawne w środowisku pracy; wsparcie rodziny w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne; uprawnienia pracowników z niepełnosprawnością intelektualną.


5. Dla wzmocnienia potencjału ONI
i ich rodzin zostaną zrealizowane FORMY AKTYWNEJ INTEGRACJI: wyjścia do kina, teatru, wycieczki, pikniki. W ramach zadania formy wsparcia będą prowadzone poza czasem rehabilitacji w placówkach PSONI.


6. Każdy uczestnik projektu
poddany zostanie diagnozie w celu OKREŚLENIA INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI: analiza zainteresowań, badanie poziomu preferencji i predyspozycji zawodowych wspólnie z trenerem pracy i psychologiem z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. 12 pracowników ZAZ będzie diagnozowanych pod kątem nowych kierunków działalności oraz szczególnie wobec wyjścia na otwarty rynek pracy. Przed rozpoczęciem działań praktycznych projekt oferuje prowadzenie grup wsparcia dla beneficjentów: motywowania do pracy, poradnictwa psychologicznego i doradztwa.


7. W ramach diagnozy i w oparciu o bieżącą analizę problemową
w ramach zadania projekt zapewnia otoczeniu osób niepełnosprawnych możliwość skorzystania z PORAD EKSPERCKICH w zakresie: prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo socjalne, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawne aspekty zatrudniania ON, korzystanie z instrumentów rynku pracy oraz z innymi ekspertami w tym związanych ze sprawami finansowymi- co wzmocni postawę w kierunku motywowania do zmiany w zakresie aktywizacji ONI


8. Zgodnie z diagnozą projekt rozpocznie
CYKL WSPARCIA W ZAKRESIE ZASAD ZDROWEGO ŻYCIA, co jest sprawą istotną szczególnie w zakresie higieny własnej i higieny pracy i w kształtowaniu odpowiednich postaw pracownika. ONI nie potrafią dbać o swoje zdrowie w wyniku niehigienicznego trybu życia, niewłaściwego odżywiania się i złych nawyków zdrowotnych. Stan zdrowia każdego pracownika nie jest bez znaczenia dla pracodawcy, a ONI szczególnie powinny brać pod uwagę swoją kondycję zdrowotną, bowiem rzutuje to na ich możliwości otrzymania i utrzymania się w zatrudnieniu. Zakres zajęć obejmuje również: jak zdrowy styl życia wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie, wydajność w pracy oraz na życie codzienne. W ramach oferowanego wsparcia niepełnosprawni uczestnicy projektu będą uczyli się właściwego układania jadłospisów, z uwzględnieniem wszystkich grup produktu żywieniowych i pór roku wskazanie jakie produkty spożywcze są zdrowe o jakie szkodliwe, pokazanie jaką dietę zastosować w chorobie otyłości oraz indywidualnych jednostkach chorobowych.


9. Projekt przewiduje również
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z ZAKRESU PODNOSZENIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH oraz POPRAWĘ WIZERUNKU OSOBISTEGO (fryzjer, kosmetyczka itp.).


10. Organizowane będą również
wyjazdy na tzw.: "LETNIĄ SZKOŁĘ SAMODZIELNOŚCI", gdzie niepełnosprawni uczestnicy projektu będą ćwiczyli samodzielność w sytuacjach życia codziennego(pranie, prasowanie, przygotowanie posiłków, planowanie czasu wolnego.


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Głównym celem projektu jest utworzenie nowego działu ZAZ-u „Utrzymanie czystości terenów miejskich”.
W związku z tym część praktyczna będzie obejmowała nabycie umiejętności obsługi sprzętu sprzątającego tereny miejskie. W ramach szkoleń praktycznych kształtowane będą między innymi: umiejętności organizacji pracy, planowania pracy, kontroli i oceny wykonanych zadań. Bardzo ważnym elementem prowadzonych zajęć będzie wdrażanie do przestrzegania zasad bhp i higieny. Osobno uczestnicy projektu będą przeszkoleni z zakresu BHP. Cykl szkoleniowo-edukacyjny dostosowany będzie do specyfiki i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, służący zdobyciu nowych umiejętności .Wszystkie zajęcia będą prowadzone poza czasem rehabilitacji w placówkach Koła PSONI. Udział osób z niepełnosprawnością intelektualną w projekcie wspierać będą asystenci osoby niepełnosprawnej.


 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646