A A+ A++
logotypy


P R O J E K T
Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie


Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie realizuje projekt: Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie: „Utrzymanie czystości terenów miejskich” dzięki dofinansowaniu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII: Włączenie społeczne,
Działanie RPZP.07.02.00:
Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej
oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.
AKTUALNOŚCI projektu


1 sierpnia 2021

W drodze do integracji i pracy

Harmongram szkoleń - sierpień 2021

Harmonogram SZKOLENIA - sierpień 2021


1 lipca 2021

W drodze do integracji i pracy

Harmongram szkoleń - lipiec 2021

Harmonogram SZKOLENIA - lipiec 2021


1 czerwca 2021

W drodze do integracji i pracy

Harmongram szkoleń - czerwiec 2021

Harmonogram SZKOLENIA - czerwiec 2021


1 maja 2021

W drodze do integracji i pracy

Harmongram szkoleń - maj 2021

Harmonogram SZKOLENIA - maj 2021


31 marca 2021

W drodze do integracji i pracy

Harmongram szkoleń - kwiecień 2021

 1. Dogoterapia
 2. Informatyka
 3. Szkolenie BHP
 4. Obsługa urządzeń w punkcie gastronomicznym
 5. Zajęcia doskonalące w ZAZ


01 marca 2021

W drodze do integracji i pracy

Harmongram szkoleń - marzec 2021

UWAGA:
Grupa zdrowy styl życia - szkolenie z 16.03.2021 zostało przełożone na 26.03.2021 r.
 1. Poprawa wizerunku
 2. Zdrowy styl życia
 3. Dogoterapia
 4. Doradztwo zawodowe indywidualne
  doradztwo zawodowe grupowe


05 lutego 2021

W drodze do integracji i pracy

Harmongram szkoleń - luty 2021
 1. Doradztwo zawodowe grupowe
 2. Poprawa wizerunku
 3. Zdrowy styl życia


24 października 2020

W drodze do integracji i pracy

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w związku z zawieszeniem z dniem 24 października 2020 r. do odwołania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego działalności warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z uwagi na obecną sytuację epidemiczną jesteśmy zmuszeni zawiesić realizację wsparcia dla uczestników projektu "W drodze do integracji i pracy". Po zniesieniu obostrzeń sanitarnych przystąpimy do kontynuacji działań.


1 września 2020

W drodze do integracji i pracy3 sierpnia 2020

W drodze do integracji i pracy20 lipca 2020

W drodze do integracji i pracy20 lipca 2020

W drodze do integracji i pracy

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie rozpoczęło realizację projektu pt. "W drodze do integracji i pracy" dofinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Kwota projektu: 37 4940 zł.
Wkład własny: 13 120 zł.

Beneficjenci projektu:
ZAZ – 4 osoby
WTZ - 4 osoby

Efekty projektu: znalezienie zatrudnienia przez min. 2 uczestników projektu.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB ICH OTOCZENIA:
 1. INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE.
 2. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Z DOGOTERAPIĄ.
 3. DORADZTWO ZAWODOWE: ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE.
 4. WYJAZDY INTEGRACYJNE Z HIPOTERAPIĄ.
 5. WYJŚCIA I WYJAZDY DO INSTYTUCJI KULTURY.
 6. POPRAWA WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
 7. PORADY PRAWNE DLA RODZIN.
 8. ZAJĘCIA GRUPOWE ZE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.
 9. DWA WYJAZDOWE SZKOLENIA.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Szkolenia:
 1. Obsługa urządzeń w punkcie gastronomicznym: kasa fiskalna, terminal płatniczy, waga.
 2. Dekoracja i ekspozycja potraw.
 3. Parzenie kawy oraz przygotowanie soków jednodniowych.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, iż w celu ograniczenia transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 na inne osoby: podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Stargardzie i ich rodzin, pracowników placówek Koła oraz naszych bliskich wspieramy akcję niewychodzenia z domów i ograniczania wszelkich kontaktów międzyludzkich.

Informujemy Państwa o zawieszeniu realizacji wszelkich działań projektowych do dnia 27.03.2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: tel. 697 991 137


17 lutego 2020

Wybór oferty do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/PSONI/2020/TZ


Szanowani Państwo uprzejmie informujemy, iż na zapytanie ofertowe nr 3/PSONI/2020/TZ wpłynęły następujące oferty:

Auto SERWIS JSM
Jacek Furmańczyk 73-110 Stargard, ul. Łąkowa 1.
Cena 60.000,00 zł. netto
Data wpływu: 13.02.2020 r. godzina 14:30

Melex Sp. z o.o. ul. Inwestorów 25,39-300 Mielec
Cena 53 470,00 zł. netto
Data wpływu: 13.02.2020 r. godzina 14.30

ZPUH „TENSI” S.C. Robert Piątkowski, Krzysztof Warchałowski
ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec
Cena 52 950,00 zł. netto
Data wpływu: 12.02.2020 r. godzina 14:55.

Komisja powołana przez Wnioskodawcę dokonała weryfikacji ofert i wybrała najkorzystniejszą ofertę:

ZPUH „TENSI” S.C. Robert Piątkowski, Krzysztof Warchałowski
ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec
Cena 52 950,00 zł. netto.

Wybranego oferenta prosimy o kontakt w celu podpisania umowy.


4 lutego 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PSONI/2020/TZ

W ramach projektu Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na dostawę pojazdu elektrycznego, homologowanego, z kabiną na 2 osoby i ze skrzynią do przewozu ładunków

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Realizacja zadania związana jest z realizacją projektu pt. Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie: "Utrzymanie czystości terenów miejskich" finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie pod numerem ogłoszenia 1230924
Link do ogłoszenia

Termin składania ofert: 13 lutego 2020 r. do godziny 15:00

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:


23 stycznia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PSONI/2019/TZ

W ramach projektu Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na dostawę pojazdu elektrycznego, homologowanego, z kabiną na 2 osoby i ze skrzynią do przewozu ładunków.

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Realizacja zadania związana jest z realizacją projektu pt. Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie: "Utrzymanie czystości terenów miejskich" finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

30 stycznia 2020 r.
UWAGA:
Postępowanie zostało anulowane.Ponowne ogłoszenie ukaże się w najbliższym czasie.


10 stycznia 2020

Wyłoniono wykonawcę
ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 2/PSONI/2019/TZ


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie informuje, iż postępowanie w zakresie zapytania ofertowego nr 2/PSONI/2019/TZ zostało zakończone i wyłoniono wykonawcę: firmę HAKO Polska Spółka z o.o.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1:
Nazwa oferenta: HAKO Polska Spółka z o.o.
Adres oferenta: ul. Czerwone Maki 63, 30-392 Kraków
Cena ofertowa: 252.660,00 zł netto
Oferta wpłynęła 08.01.2020 r.

Oferta nr 2:
Nazwa oferenta: PROFI CLEAN SERWIS S.C.
Adres oferenta: ul. Struga 67, 70-784 Szczecin
Cena ofertowa: 345.960,00 zł netto
Oferta wpłynęła 08.01.2020 r.

Termin realizacji zamówienia: do 23.03.2020 r.

Zamawiający prosi o kontakt wybranego oferenta w celu podpisania umowy.


9 stycznia 2020

Wybór wykonawcy usług psychologicznych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie informuje, iż dokonano wyboru wykonawcy usług psychologicznych: Niepubliczny Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Magdalena Malawska, Stargard, ul. Szczecińska 34/1.


2 stycznia 2020

Korekta do ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 1/PSONI/2019/TZ


W związku z zapytaniem do Zapytania ofertowego nr 1 Załącznika nr 4 - Oświadczenie potwierdzające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy/kadry Wykonawcy - informujemy, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w tym zapytaniu dotyczą tylko i włącznie psychologa. Wymagania dotyczące doradcy zawodowego są błędem oczywistym. Za pomyłkę przepraszamy.


24 grudnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PSONI/2019/TZ

W ramach projektu Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na dostawę pojazdu wielofunkcyjnego sprzątającego - zamiatarki chodnikowej z następującymi elementami wyposażenia: platforma ładunkowa ze stojakiem na odpady i śmieci, posypywarka rolkowa i rozrzucająca, wózek do zamiany zbiornika i ze stojakiem do pojemnika . na wykonanie zamówienia na dostawę pojazdu wielofunkcyjnego sprzątającego – zamiatarki chodnikowej z następującymi elementami wyposażenia: platforma ładunkowa ze stojakiem na odpady i śmieci, posypywarka rolkowa i rozrzucająca, wózek do zamiany zbiornika i ze stojakiem do pojemnika.

Podstawa prawna: Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Realizacja zadania związana jest z realizacją projektu pt. Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie: "Utrzymanie czystości terenów miejskich" finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Zapytanie zostało opublikowane na portalu : Baza konkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod numerem 1224786
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Termin składania ofert: 8 stycznia 2020 r. do godziny 15:00

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory::


23 grudnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PSONI/2019/TZ

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne 1.2. Numer i nazwa Działania RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie: ”Utrzymanie czystości terenów miejskich”- zaprasza do złożenia oferty w zakresie przedmiotu zamówienia, którym jest: prowadzenie wsparcia psychologicznego w wymiarze 230 h.

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.02.00 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: zaz.ck@wp.pl

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią:


1 grudnia 2019

REKRUTACJA 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646